Aktualności

Alimenty – najważniejsze pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Czy można podwyższyć ustalone przez sąd alimenty?
W sytuacji gdy wysokość świadczeń alimentacyjnych została określona przez sąd, osoba uprawniona lub działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów. Często bowiem zdarza się, że orzeczone niegdyś alimenty nie wystarczają już na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb, z uwagi np. na wiek dziecka, czy też postępującą podwyżkę cen żywności, środków higieny i kosztów utrzymania mieszkania. Strona, która domaga się podwyższenia świadczeń alimentacyjnych, zobowiązana jest do wykazania, że jej potrzeby majątkowe, lub potrzeby dziecka wzrosły na tyle, iż zasadne jest ustalenie nowej, wyższej kwoty.
Oprócz wskazanej sytuacji, podwyższenie alimentów dopuszczalne jest także wtedy, gdy możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji uległy znacznemu podwyższeniu. Nie można zapominać, iż uprawniony do alimentów (w szczególności dziecko) ma zagwarantowane prawo tzw. równej stopy życiowej. Zatem w przypadku gdy sytuacja finansowa zobowiązanego pozwala mu na dostatnie życie, uprawnionemu przysługuje prawo do życia na takim samym poziomie.

2. Czy obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie?
Jedyną sytuacją, w której obowiązek alimentacyjny wygasa automatycznie jest śmierć osoby zobowiązanej do świadczeń. Co istotne, obowiązek ten ma charakter osobisty i nie obciąża spadkobierców zmarłego.
Obowiązek alimentacyjny można jednak uchylić. W sytuacji gdy osoba uprawniona do alimentów jest w stanie samodzielnie pokrywać koszty swojego utrzymania, zobowiązany może wystąpić z powództwem do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Sąd może uchylić obowiązek również wtedy, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego uległa pogorszeniu w takim stopniu, że nie jest on w stanie łożyć na utrzymanie uprawnionego. Wspomniany pozew może złożyć również osoba otrzymująca świadczenie alimentacyjne, co w praktyce nie zdarza się zbyt często.

3. Czy za niepłacenie alimentów grozi kara?
Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo niealimentacji. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Wspomnieć należy, że ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek, co oznacza, że aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności należy złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dopiero wtedy organy ścigania podejmą postępowanie przygotowawcze, które może zakończyć się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

4. Czy na wysokość alimentów ma wpływ świadczenie z programu 500+?
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczenia otrzymywane z programu 500+ nie wpływają na wysokość świadczenia alimentacyjnego.

5. Czy wysokość alimentów może zostać ustalona tylko przez sąd?
Nie, choć to oczywiście najpopularniejszy sposób na ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. Mało popularną opcją jest np. umowa między zobowiązanym a uprawnionym do alimentów, w której strony określają ich wysokość, datę płatności, sposób płatności alimentów itp. Zapraszam do zakładki alimenty.