Nasz zespół

michal brodecki adwokat

Adwokat

Michał Brodecki

W 2014 r. ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, po czym podjąłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (otwarty przewód doktorski z pracą na temat „Świadczenie przedemerytalne”) oraz rozpocząłem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku. W 2018 r. zdałem egzamin adwokacki i wykonuję zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii – Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki z siedzibą w Białymstoku.

W ramach moich zainteresowań naukowych znajduje się się przede wszystkim: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy odszkodowawcze, upadłość konsumencka oraz kredyty frankowe.

W toku studiów doktoranckich przeprowadziłem łącznie ponad 160 godzin zajęć ze studentami prawa oraz administracji i europeistyki z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktywnie także uczestniczyłem w projekcie „Hejt w Internecie, czyli co mi zrobisz jak Cię obrażę na Facebooku”, promującym kulturę w sieci Internet oraz uświadamiając młodzież odnośnie zjawiska hejtu w Internecie, prowadząc w tym celu dziesiątki szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie podlaskim.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trzyletniej Zosi i kilkumiesięcznej Marysi.

W ramach dokształcania aktywnie uczestniczyłem w szeregu 

konferencji naukowych, szkoleniach m.in.:

  • Kredyty frankowe – zagadnienia praktyczne, Warszawa 06.03.2020 r.
  • XLVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”, Olsztyn 24-25.04.2017 r., uczestnictwo czynne: wystąpienie: „Wystarczające kwalifikacje jako przesłanka odpowiedniości pracy na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;
  • Konferencja regionalna: Zbiorowe Prawo Zatrudnienia, Gdańsk – Karlskrona, 11-14 czerwca 2017 r., uczestnictwo czynne: wystąpienie „Porozumienie i regulamin w sprawie zwolnień grupowych”;
  • XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, uczestnictwo czynne, wystąpienie: Wątpliwości w zakresie uregulowania przerwy na karmienie piersią (art. 187 kp), 25-26.04.2016 r., Olszyn (UWM)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek-Rodzicielstwo, uczestnictwo czynne, wystąpienie: Przerwa na karmienie piersią – wątpliwości interpretacyjne, 17 marca 2016 r., Lublin (KUL);
  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie kapitałem ludzkim – jak wykorzystać potencjał tkwiący w młodych ludziach wkraczających na rynek pracy”, uczestnictwo czynne, wystąpienie: „Pojęcie odpowiedniej pracy według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, 26 lutego 2016 r., Łódź (UŁ);
  • Konferencja Regionalna: „Powszechne a szczególne prawo pracy”, Jabłonna 24-26 czerwca 2015 r. wystąpienie pt. „Dodatkowe zatrudnienie w administracji publicznej”.

Opublikowałem także kilkanaście artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach, m.in.:

  • Porozumienie i regulamin w przedmiocie zwolnień grupowych – wybrane problemy interpretacyjne [w:] J. Stalina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia (Warszawa 2018);
  • Odpowiedzialność za niedozwoloną krytykę pracodawcy [w:] Z. Hajn, M. Kurzynoga (red.), Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne (Warszawa 2017);
  • „Wybrane problemy interpretacyjne zasiłku dla bezrobotnych”, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ (nr 18, 3/2017);
  • Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika jako przesłanka rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, „Młoda Palestra” (nr 14, 3/2017);
  • Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej [w:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy (Warszawa 2016);
  • Urlop bezpłatny a prawo do zasiłku dla bezrobotnych, „Pracownik i Pracodawca” nr 2/2016;
  • Roszczenia pracodawcy w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, „Pracownik i Pracodawca” nr 1/2015;
  • Samozatrudnienie [w:] A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy (Warszawa 2015)