ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, CZYLI KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ TZW. ODROCZKĘ ?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności winna zostać wykonana bezzwłocznie. Standardowo skazany oczekuje na doręczenie mu wezwania do odbycia kary, ze wskazaniem terminu w jakim ma się stawić w wyznaczonym zakładzie karnym. 

Jednakże, jak to bywa w życiu, są sytuacje w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby nieść za sobą zbyt daleko idące konsekwencje, nie tylko dla skazanego, ale także dla jego najbliższej rodziny. 

Zdarzyć się bowiem może, że skazany zobowiązany jest do sprawowania opieki nad osobą ciężko chorą, czy też znalazł się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, a natychmiastowe  wykonanie kary w znacznym stopniu pogłębiłoby te problemy. Różne sytuacje życiowe mogą stanowić przesłankę do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Pamiętać jednak należy, że tzw. odroczka ma charakter co do zasady fakultatywny, co oznacza, że Sąd może, lecz nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. To skazany winien wykazać, że w jego sytuacji taka decyzja jest uzasadniona. Jedynie w szczególnych przypadkach Sąd jest zobligowany do odroczenia. Do takich sytuacji należy choroba psychiczna, inna ciężka choroba, która uniemożliwia wykonanie kary. 

Na jak długo można odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego karę pozbawienia wolności można odroczyć na okres do roku. Natomiast w przypadku, gdy osobą skazaną jest kobieta w ciąży, lub osoba samotnie sprawująca opiekę nad dzieckiem, okres ten wydłuża się do 3 lat od chwili urodzenia dziecka. 

Co trzeba zrobić, by Sąd odroczył wykonanie kary pozbawienia wolności?

Należy wystąpić do Sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Sądem właściwym do rozpatrzenia takiego wniosku jest Sąd, który orzekł karę. 

Czy wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie? 

Tak. Taki wniosek podlega opłacie w wysokości 80 zł. 

Czy o udzielenie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności może ubiegać się każdy skazany? 

Co do zasady, każdy skazany może wystąpić z takim wnioskiem, jednakże w przypadku sprawców niektórych przestępstw prawo wyłącza możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Instytucja ta nie będzie miała zastosowania w przypadku sprawców przestępstw z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, sprawców większości przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także w przypadku czynów popełnionych w warunkach recydywy.

Czy Sąd orzekając o odroczeniu wykonania kary może nałożyć na skazanego pewne obowiązki?

Tak. Sąd rozstrzygając  w przedmiocie odroczenia wykonania kary może zobowiązać skazanego do: podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Sąd odmówił odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, co dalej?

Od postanowienia Sądu w przedmiocie odroczenia wykonania kary przysługuje skazanemu zażalenie. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Sąd odwoławczy rozpatrzy zażalenie zgodnie z oczekiwaniami skarżącego. 

Dodaj komentarz