Upadłość konsumencka Białystok

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy kompleksowe usługi prawne w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W ramach świadczonych usług kancelaria prawna zajmuje się:

 • sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentacją klientów w postępowaniu o ogłoszenie upadłości;
 • sporządzaniem opinii dotyczących zasadności ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • sporządzaniem pism procesowych w sprawach o upadłość konsumencką;

Upadłość konsumencka Białystok to nowy start i życie bez długów!

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o upadłość konsumencką w Białymstoku. Jest to procedura dla osób, które straciły płynność finansową i nie mogą uregulować swoich wierzytelności. Osobą niewypłacalną jest dłużnik, który ma zaległe zobowiązania starsze niż 3 miesiące, przy czym jego miesięczne wynagrodzenie jest za niskie, aby wystarczyć na pokrycie bieżących potrzeb i spłatę długów. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania upadłościowego opisuje ustawa Prawo upadłościowe z dnia 24 marca 2020. Wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej wstrzymywane są wszystkie postępowania egzekucyjne i sądowe oraz windykacyjne. Wart zaznaczenia jest fakt, że w czasie procesu dłużnik traci prawo do dysponowania swoim majątkiem, który ma posłużyć do spłaty zobowiązań.

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje oddłużenie, czyli uwolnienie od długów w takim stopniu, na jaki pozwala wysokość posiadanego majątku. Ponadto długi mogą zostać umorzone w całości lub w części. Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prowadzące działalność gospodarczą ani wspólnicy spółek handlowych. Wniosek o upadłość konsumencką zostanie odrzucony także, jeśli długi dotyczą okresu krótszego niż 3 miesiące. Upadłość może być ogłoszona kilkukrotnie, ale nie częściej niż co 10 lat. Nasza kancelaria prowadzi także sprawy o kredyty frankowe Białystok. Po otwarciu postępowania upadłościowego natychmiastowo wstrzymywana jest windykacja, a więc jest to częsta procedura w przypadku pożyczek i kredytów hipotecznych. Cofane są także zajęcia komornicze z kont bankowych i wynagrodzeń.

Upadłość konsumencka, czyli oddłużenie

Upadłość konsumencka, co to znaczy? Tzw. upadłość konsumencka to nic innego jak postępowanie sądowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Postępowanie to ma na celu oddłużenie konsumenta poprzez umorzenie całości lub części długów.

Wiele osób, które ze względu na problemy finansowe, ilość zaciągniętych kredytów, nie mogą spłacić swoich wierzycieli, zastanawia się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać, że upadłość konsumencka w takiej sytuacji nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Przed podjęciem działań warto zasięgnąć profesjonalnej opinii prawnej. Może się bowiem okazać, że w przypadku niektórych osób upadłość konsumencka ma więcej wad, niż zalet.

Co należy zrobić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką?

Do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej konieczne jest złożenie przez konsumenta wniosku do sądu upadłościowego. Oprócz wymogów formalnych wniosek taki musi być poparty argumentami, świadczącymi o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zasadne, tj. strona popadła w zadłużenie z przyczyn od niej niezależnych (np. utrata pracy, sytuacja rodzinna, zdrowotna). Oprócz dłużnika, do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zaliczyć również wierzycieli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • wskazanie danych osobowych dłużnika, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, który chce ogłosić upadłość konsumencką a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że w ciągu 10 lat nie prowadzono postępowania upadłościowego według przepisów tytułu niniejszego, a jeśli prowadzono, to że postępowanie to nie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika.

Sąd może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką m.in w przypadku gdy niemożliwość spłaty wierzycieli wynika z umyślności lub rażącego niedbalstwa dłużnika. Postępowanie upadłościowe zazwyczaj trwa długo i ze względu na stopień skomplikowania wskazane jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Należy wziąć pod uwagę, że podczas procesu konsument musi wykazać, że wszelkie podejmowane przez niego decyzje były racjonalne i przemyślane. Tu pomoc adwokata lub radcy prawnego może okazać się kluczowa dla wyniku sprawy o upadłość.

Sądowe orzeczenie upadłości konsumenckiej

W sprawach dotyczących ogłoszenia upadłości sąd orzeka postanowieniem. W postanowieniu sąd:

 • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
 • wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka;

Ogłoszenia o upadłości konsumenckiej publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warto wiedzieć, że w 2020 r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach dotyczących ogłoszenia upadłości. Umożliwione zostało bowiem ogłoszenie upadłości także osobie, która prowadzi działalność gospodarczą, jednakże przyczyny niewypłacalności będą badane przez sąd dopiero po ogłoszeniu upadłości, na etapie ustalania planu spłaty, co z jednej strony spowoduje znaczne zwiększenie się ogłoszeń upadłości, z drugiej zaś spowoduje, że strona, której udało się ją ogłosić, a która w zadłużenie weszła na skutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie, znajdzie się w znacznie gorszej sytuacji na dalszym etapie postępowania, aniżeli strona, która weszła w zadłużenie z przyczyn od niej niezależnych.

Upadłość konsumencka — nasze działania to nie tylko Białystok.

W sprawach o upadłość konsumencką Kancelaria Prawna świadczy pomoc prawną na obszarze szerszym niż jedynie Białystok. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Porad prawnych udzielamy w siedzibie Kancelarii, tj. Białystok, ul. Hetmańska 25, możliwy jest także dojazd do klienta na terenie miasta Białystok oraz jego okolic. Ponadto kancelaria prawna prowadzi konsultacje online. W tym celu należy skorzystać z formularza kontaktowego w zakładce kontakt dostępnej na stronie internetowej.