Alimenty Białystok

Zajmujemy się sprawami o alimenty w Białymstoku – oferujemy porady prawne, formułujemy pozwy oraz reprezentujemy naszych klientów podczas rozpraw. Wartość pieniężną alimentów ustala sąd na podstawie dostarczonych przez strony dokumentów. Według obowiązujących przepisów alimenty mogą zostać przyznane nie tylko dzieciom, ale także małżonkom, którzy znajdują się w niedostatku. Jest to stan, w którym osoba nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w całości lub w części.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. W pozwie musi znaleźć się żądana kwota – ratalna wypłacana w formie comiesięcznej oraz globalna będąca ekwiwalentem z tytułu niezaspokojonych potrzeb uprawnionego z okresu poprzedzającego złożenie pozwu. W sprawach o alimenty operuje się wartością przedmiotu sporu, dlatego kwota alimentów powinna zostać wskazana jako roczna kwota żądań.

Sformułowane w pozwie roszczenia muszą zostać uzasadnione. W tym celu należy skalkulować wydatki związane z utrzymaniem. Istotne jest, aby wskazane kwoty udokumentować, na przykład poprzez dołączenie faktur lub potwierdzeń przelewów. W miarę możliwość w pozwie przedstawia się aktualne możliwości finansowe zobowiązanego wraz ze wskazaniem jego miejsca pracy i posiadanego majątku.

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych i alimentacyjnych. Jednym z profilów naszej działalności jest prawo rodzinne Białystok. Prowadzimy sprawy o zasądzenie alimentów oraz ich zwiększenie, a także zakończenie obowiązku alimentacji.

Sprawy o alimenty Białystok

Najczęściej alimenty dochodzone są w trakcie sprawy o rozwód małżonków, jednakże pamiętać należy o tym, iż o alimenty na dziecko można wystąpić wcześniej aniżeli wraz ze skierowaniem pozwu rozwodowego do sądu. Rozwód małżonków nie jest bowiem warunkiem niezbędnym, by uzyskać alimenty na dziecko – można uczynić to także jeszcze na długo przed rozwodem, jeśli np. małżonkowie żyją w separacji faktycznej lub pomimo wspólnego zamieszkiwania, jeden z małżonków nie łoży na utrzymanie dzieci, co jest jego obowiązkiem. O alimenty wobec rodziców może wystąpić także pełnoletnie dziecko samodzielnie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym w zakresie obowiązku alimentacyjnego. W ramach prowadzonych spraw, standardem w naszej pracy jest uzyskanie zabezpieczenia alimentów na czas trwania postępowania sądowego w sprawie o alimenty. Oznacza to, że jeszcze przed wydaniem przez Sąd wyroku w sprawie o alimenty, można żądać, aby na czas procesu, sąd zabezpieczył roszczenie alimentacyjne, przyznając odpowiednią kwotę na zaspokojenie potrzeb uprawnionego (wszak proces sądowy o alimenty może trwać bardzo długo, a w trakcie jego trwania uprawniony musi mieć zaspokojone środki utrzymania).

Ile wynoszą alimenty i od czego zależy kwota świadczenia?

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Do usprawiedliwionych potrzeb można zaliczyć m.in. potrzeby związane z utrzymaniem mieszkania, wyżywieniem, odzieżą, leczeniem, kosztami związanymi z realizacją zainteresowań uprawnionego, czy też kosztami ponoszonymi na rozrywki. Nie da się określić generalnie, jaka jest minimalna wysokość należnych dziecku alimentów. Są one zależne, chociażby od miejsca zamieszkania, od warunków ekonomiczno-społecznych, czy wieku uprawnionego.

Możliwości zarobkowe zobowiązanego to nic innego jak zarobki i dochody, które zobowiązany otrzymuje lub powinien otrzymywać przy dołożeniu należytej staranności. Przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę także stan majątku obowiązanego do łożenia alimentów. Zobowiązany bowiem może np. nie posiadać stałego źródła dochodów, może nie pracować, jednakże stan jego majątku (np. nieruchomości, oszczędności, posiadane kosztowności) może wskazywać, że jest on w stanie łożyć na utrzymanie uprawnionego, korzystając ze zgromadzonego majątku.

W przypadku obowiązku alimentacyjnego na dziecko, sąd ustalając wysokość świadczeń, bierze pod uwagę prawo dziecka do tzw. równej stopy życiowej z rodzicami, co oznacza, że dziecko nie powinno żyć na niższym poziomie ekonomicznym od rodzica.

Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o alimenty. Porad prawnych adwokat, co do zasady udziela w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok), jednakże w wyjątkowych przypadkach (np. choroba, niepełnosprawność, brak możliwości dojazdu), oferujemy także możliwość udzielenia porady prawnej w miejscu zamieszkania lub pracy klienta – możliwe jest, że na miejsce (na terenie miasta Białystok lub okolic) dojedzie adwokat. Białystok nie ogranicza naszych działań. Sprawy prowadzimy na terenie całej Polski. W przypadku prowadzenia spraw poza miastem Białystok, do ustalonej stawki za prowadzenie sprawy, adwokat dolicza koszty dojazdu poza Białystok.

Kancelaria Adwokacka oferuje w ramach swoich działań m.in.:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie spraw o alimenty;
  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach o alimenty (m.in. o przyznanie alimentów, o wysokość alimentów – zwiększenie/zmniejszenie alimentów, o uchylenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, alimenty na rzecz byłego małżonka);
  • prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach alimentacyjnych;
  • uczestnictwo w postępowaniach mediacyjnych;
  • reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym (postępowanie egzekucyjne w sprawie o alimenty ma miejsce po uprawomocnieniu się orzeczenie w przedmiocie alimentów i prowadzone jest przez komornika sądowego. Postępowanie egzekucyjne w sprawach o alimenty może być prowadzone także po uzyskaniu zabezpieczenia alimentów postanowieniem sądu na czas trwania procesu).

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki reprezentuje zarówno osoby uprawnione do alimentów (np. w sprawie o przyznanie alimentów, o podwyższenie alimentów, pomagając uzyskać jak najwyższe świadczenia), a także osoby obowiązane, aby łożyć alimenty (aby alimenty były jak najmniejszym obciążeniem dla budżetu obowiązanego). Prowadzimy sprawy alimentacyjne zarówno pomiędzy rodzicami a dziećmi, jak i pomiędzy małżonkami (wszak małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, może żądać od byłego małżonka alimentów w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej po rozwodzie lub z uwagi na popadnięcie w niedostatek).

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

Niekiedy w sprawach o alimenty niezbędna jest pomoc adwokata – zazwyczaj bowiem w sprawach o alimenty pomiędzy stronami istnieje konflikt spowodowany np. nieprawidłowymi relacjami między małżonkami lub byłymi małżonkami, nawarstwieniem emocji spowodowanych sprawą rozwodową, sprzecznymi interesami – uprawniony zazwyczaj chce uzyskać dla siebie jak najwyższe alimenty a obowiązany do ich łożenia, jak najniższe. Adwokat jako osoba niezwiązana emocjonalnie ze sprawą jest w stanie podejść do sprawy profesjonalnie i racjonalnie, z jak największą korzyścią dla swojego klienta. Koszt prowadzenia spraw o alimenty adwokat ustala indywidualnie z klientem i zależy on od stopnia skomplikowania sprawy, jej zawiłości, planowanych działań, czy wysokości dochodzonego roszczenia. Adwokat rozlicza się „od sprawy” lub za poszczególne czynności (np. napisanie pozwu, innego pisma procesowego, udział w rozprawie).

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki (Białystok) prowadzi także postępowania karne związane z niealimentacją. W ramach działań kancelarii oferujemy reprezentację w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu karnym sądowym, celem ukarania sprawcy przestępstwa z art. 209 kk (zgodnie ze wspomnianym artykułem, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem bądź inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Często zainicjowanie postępowania karnego wpływa pozytywnie na możliwość uzyskania zaległych świadczeń od osoby zobowiązanej do ich łożenia.

W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego adwokat Michał Brodecki prowadzi także sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, kontakty z dziećmi, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Kancelaria adwokacka prowadzi także sprawy z innych dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, prawo rodzinne czy administracyjne.