Kancelaria Adwokacka Michała Brodeckiego w Białymstoku

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. W obszarze działalności kancelarii znajdują się: prawo cywilne (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, prawo rzeczowe, zobowiązania, odszkodowania), prawo rodzinne (rozwód, separacja, alimenty, kwestie opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi, podział majątku), prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, podważenie testamentu, zachowki), prawo gospodarcze (w tym stała obsługa firm), prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, a także reprezentujemy klientów w sprawach karnych.

Prawo cywilne

prawo rzeczowe, zobowiązania, odszkodowania, kredyty frankowe, ubezwłasnowolnienie

~

Prawo karne

kompleksowa reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sprawach karnoskarbowych

i

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, podważenie testamentu, zachowek

Prawio rodzinne

rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, zarząd majątkiem dziecka

Prawo gospodarcze

kompleksowa obsługa przedsiębiorców, w tym stała obsługa prawna, opinie, porady prawne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentacja pracodawców i pracowników, spory z zakresu prawa pracy, odwołania od decyzji ZUS, KRUS

Kancelaria adwokacka mec. Michał Brodecki (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok, tel. 883 151 345) prowadzi także sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa medycznego (w tym w zakresie błędów medycznych, postępowań karnych i cywilnych oraz przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Izbami Lekarskimi), ochrony danych osobowych (RODO), czy nowych technologii (tworzymy m.in. regulaminy stron www, sklepów internetowych, politykę prywatności, czy plików cookies) – sprawy prowadzimy nie tylko w mieście Białystok, ale na terenie całej Polski.

W ramach swojej działalności Kancelaria adwokacka mec. Michał Brodecki dokłada wszelkich starań, by reprezentowana strona czuła się przed sądem lub innym organem pewnie i swobodnie. Kancelaria adwokacka świadczy usługi na najwyższym poziomie, w swojej pracy przestrzegając przepisów prawa, zasad etyki zawodowej adwokatów i godności wykonywania zawodu adwokata, a wszelkie uzyskane od klienta informacje objęte są niewzruszalną tajemnicą zawodową (której przestrzegania gwarantuje jedynie adwokat i radca prawny, a do czego nie obligują przepisy prawa np. firm czy kancelarii odszkodowawczych, czy osób prowadzących działalność prawniczą/poradnictwo prawne, niebędących profesjonalnym pełnomocnikiem, tj. adwokatem/radcą prawnym). Warto o tym pamiętać podejmując decyzję, kto będzie prowadził nasze sprawy, jaka kancelaria prawna. Białystok jest miejscowością, w której istnieje duży wybór profesjonalnych pełnomocników, ale także innych podmiotów, niebędących profesjonalnymi pełnomocnikami, a oferującymi usługi prawne (może to wynikać z tego, że w Białymstoku działa chociażby Wydział Prawa UwB, przy ul. Mickiewicza 1). W Białymstoku znajduje się szereg Sądów (zarówno sąd rejonowy, sąd okręgowy oraz sąd apelacyjny, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku), prokuratur (prokuratura rejonowa, okręgowa, regionalna oraz delegatura prokuratury krajowej) oraz szereg urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Adwokatura, zgodnie treścią ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zawód adwokata z kolei polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma nadto prawo do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie, w którym zobowiązuje się do przyczyniania się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązki swe ma wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z zasadami prawa, zachowywać tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Te szczególne wymagania związane z wykonywaniem zawodu adwokata, wiążą się m.in. z rolą społeczną adwokatów oraz szerokimi uprawnieniami jakie dają im przepisy prawa. Od osób, które wykonują zawód adwokata oczekuje się więc nie tylko przestrzegania norm prawnych, ale także i etycznych oraz dbałości o zachowanie godności zawodu – tj. takich, które nie mogłyby podważać zaufania społecznego do zawodu adwokata, czy też poniżać tenże zawód w opinii społecznej.

Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie, a swoje czynności wykonujemy według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością, będąc z klientem w stałym kontakcie, informując go na bieżąco o postępach w sprawie, dzięki czemu reprezentowana strona obdarza zaufaniem reprezentującego go adwokata. W ostatnim czasie także swoje sprawy zawierza nam coraz więcej klientów spoza miasta Białystok i okolic. Adwokat bowiem nie jest od tego, żeby klienta oceniać, jego zadaniem jest mu pomagać, co staramy się czynić jak najbardziej skutecznie. „Advocatus non accusat – adwokat nie oskarża” (Ulpianus). W kontaktach z klientem adwokat stara się dopasować używany język do odbiorcy – unikając używania niezrozumiałych pojęć języka prawniczego. Kancelaria adwokacka jest według nas miejscem, z którego klient powinien wyjść z jak najszerszą wiedzą na temat swojej sprawy oraz wizją jej przyszłego prowadzenia, którą przekaże mu adwokat. Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych, jest bowiem ochrona interesów klienta.

Cennik usług naszej kancelarii uzależniony jest od stopnia skomplikowania, zawiłości sprawy oraz czasu niezbędnego na udzielenie pomocy prawnej, a także od miejsca udzielania tej pomocy – tj. gdzie ma dojechać prawnik (Białystok lub obszar poza nim). Każdorazowo wysokość honorarium ustalana jest z klientem przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy i istnieją modele rozliczenia „za sprawę” lub za poszczególne, podejmowana przez adwokata czynności w sprawie (np. porada prawna, sporządzenie pisma procesowego, uczestnictwo w rozprawie, czy udział w innych czynnościach procesowych, zapoznanie z aktami sprawy). Wskazać należy jednak, że zgodnie z przepisami prawa, niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium z prowadzenie sprawy uzależnione wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Istnieje możliwość, aby przewidzieć z tego tytułu jedynie dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy (tzw. succes fee).

Cena porady prawnej zaczyna się od 100 zł (w przypadku porady poza miastem Białystok doliczany jest koszt dojazdu poza Białystok). Co do zasady porad prawnych udzielamy w siedzibie Kancelarii w Białymstoku. Istnieje jednak możliwość aby prawnik – adwokat dojechał do klienta na terenie miasta Białystok i okolic, celem udzielenia mu pomocy prawnej w domu/firmie, czym wyróżnia się nasza kancelaria adwokacka. Białystok i okolice nie są jedynym obszarem, na którym podejmujemy się prowadzenia spraw. Prowadzimy je nie tylko w sądach zlokalizowanych w mieście Białystok, ale również na terenie całej Polski, w tym w najdalszych jej zakątkach, chociaż w praktyce, z uwagi na siedzibę, najwięcej spraw prowadzimy w Białymstoku. W mieście Białystok prowadzimy także stałą obsługę przedsiębiorstw. W przypadku stałej obsługi prawnej istnieje także możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy w mieście Białystok lub okolicach. Istnieje także możliwość uzyskania pomocy prawnej zdalnie (telefonicznie lub e-mailem).

Stale także podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu prawa, najnowszych zmian w prawie, aby świadczone usługi utrzymywać na jak najwyższym poziomie. Adwokat Michał Brodecki nadto, celem doskonalenia swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, podjął studia doktorancie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i otworzył przewód doktorski z pracą pt. „Świadczenia przedemerytalne”. Adw. Michał Brodecki działa także aktywnie na rzecz samorządu adwokackiego – Izby Adwokackiej w Białymstoku – będąc członkiem Komisja ds. Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku.

Zapraszamy także do śledzenia na bieżąco naszego bloga, na którym staramy się omawiać aktualne problemy prawne oraz aktualności z życia Kancelarii. Zapraszamy także do śledzenie naszych mediów społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn.

Sprawdź opinie o naszej kancelarii na serwisie toprawnik.pl.

Zapraszam do współpracy

adw. Michał Brodecki

Zapraszam do współpracy

Świetny człowiek. Zawsze uśmiechnięty. Lubi trudne sprawy, daje z siebie wszystko. Młody i ambitny.

Patryk Zaremba

Świetny kontakt, pełna informacja o przebiegu postępowania sądowego i co najważniejsze, sprawa wygrana. Polecam.

Wojciech Fiłonowicz

Polecam mec. Brodeckiego. Służy pomocą nawet w skomplikowanych, pozornie beznadziejnych przypadkach.

Karina Michnowska