Prawo rodzinne Białystok

Familias conservari publice interest (Utrzymywanie rodziny leży w ogólnym interesie).

Niestety, życie rodzinne nie zawsze usłane jest różami, nie każdy konflikt można także rozwiązać ugodowo. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in. o:

– rozwód;

– separację;

– podział majątku wspólnego;

– alimenty (na dzieci i małżonka);

– pozbawienia/ograniczenie władzy rodzicielskiej;

– ustalenie kontaktów z dzieckiem;

– ustalenie miejsca pobytu dziecka;

– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczający zwykły zakres zarządu nad majątkiem dziecka;

– ubezwłasnowolnienie;

– ustanowienie kurateli;

– adopcja;

– piecza zastępcza;

– zarząd majątkiem dziecka.

Kancelaria prowadzi także sprawy w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.

W zakresie oferowanych usług kancelaria prawna świadczy poradnictwo prawne – porada prawna, opinia prawna, reprezentacja przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym, a także po zakończeniu postępowania sądowego w postępowaniu egzekucyjnym (np. egzekucja komornicza alimentów).

Postępowania z zakresu prawa rodzinnego Białystok

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, które zawiera normy prawne definiujące stosunki majątkowe i osobiste, jakie wynikają z zawarcia małżeństwa lub istnienia pokrewieństwa, powinowactwa lub przysposobienia. Głównym aktem prawa opiekuńczego w Polsce jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku, który wprowadził zasady do dziś obowiązujące w prawie rodzinnym:

  • Zasada dobra dziecka – definiuje, czym jest dobro dziecka i jakie ma ono prawa. Dobro dziecka winno być podstawowym kryterium przy podejmowaniu wszystkich decyzji.
  • Zasada ochrony rodziny – nienaruszalność rodziny wedle kodeksu opiekuńczego jest priorytetem.
  • Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych – dobro rodziny jest podstawą wszelkich decyzji, ponieważ jest to najdoskonalsza komórka budująca więzi pomiędzy rodzicami oraz między rodzicami a dziećmi.

W zakresie prawa rodzinnego prowadzimy miedzy innymi sprawy o rozwody Białystok oraz ustanowienie alimentów i opieki nad dzieckiem.

Prawo rodzinne – porady prawne Białystok

Z powodu zawiłości prawnych pomoc prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym bywa konieczna. Adwokat pomoże określić jakie formalności trzeba spełnić w określonym przypadku oraz wskaże najlepszą drogę postępowania. Określi także, jakie dokumenty będą niezbędne przy postępowaniu oraz pomoże przygotować pisma i pozwy. Adwokat pełni funkcję pełnomocnika i może reprezentować strony przed sądem. Zawsze najważniejszym wyznacznikiem pracy adwokata przy sprawach rodzinnych jest dobro dziecka i bezpieczeństwo rodziny.

Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych Białystok

Sprawy prowadzimy nie tylko na terenie miasta Białystok i jego okolic, ale także na terenie całej Polski. Porada prawna co do zasady udzielana jest przez adwokata w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, Białystok). Adwokat może jednak w szczególnej sytuacji (np. niepełnosprawność, choroba, sprawa pilna) dojechać do klienta w obrębie miasta Białystok i najbliższych okolic, ale także udzielamy porad zdalnie (telefonicznie, mailowo). Sprawy związane z egzekucją prowadzimy nie tylko na terenie miasta Białystok. Alimenty lub świadczenia związane ze spłatą małżonka po podziale majątku egzekwujemy we współpracy ze skutecznymi komornikami z całej Polski – zazwyczaj w miejscu zamieszkania dłużnika. Nadto w sprawach alimentacyjnych, oprócz sprawy cywilnej w tym przedmiocie oferujemy możliwość reprezentacji klienta w postępowaniu karnym o niealimentację (zgodnie z art. 209 kk odpowiedzialności karnej podlega osoba, która uchyla się od płacenia alimentów jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń). Sprawy karne w tym przedmiocie prowadzimy w okolicach miasta Białystok. Alimenty – z praktyki -w przypadku skierowania przeciwko dłużnikowi postępowania karnego są znacznie łatwiejsze do wyegzekwowania.

Cennik usług kancelarii adwokackiej

Kancelaria nie posiada sztywnego cennika usług – cena usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem, na podstawie zebranych danych i zależy od stopnia zawiłości sprawy, miejsca jej prowadzenia (Białystok lub inne miasto), czasochłonności, dokonywanych czynności dodatkowych w toku postępowania (np. zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie kontaktów, mediacja). Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” lub za poszczególne czynności. Istnieje także możliwość rozłożenia płatności na raty.

Zapraszam do współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z prawem rodzinnym (rozwód, podział majątku, alimenty).

Adwokat Michał Brodecki