Podział majątku

Kancelaria Adwokacka adwokat Michał Brodecki prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności.

W ramach świadczonych usług kancelaria adwokacka zajmuje się:

  • reprezentacją klientów w postępowaniu sądowym o podział majątku;
  • prowadzeniem negocjacji ugodowych, reprezentowaniem w postępowaniach mediacyjnych;
  • sporządzaniem pism procesowych dotyczących podziału majątku i zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej;
  • sporządzaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących podziału majątku;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie spraw o podział majątku;

Wspólność majątkowa jest to ustawowy ustrój majątkowy, który powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa. Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa są majątkiem wspólnym. Do wspólnego majątku zaliczamy pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunkach otwartych lub w pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS.

Natomiast to co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa, należy do ich majątków osobistych. Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego majątek osobisty obejmuje m.in prawa autorskie, przedmioty osobiste, prawa niezbywalne (np. dożywocie, służebności osobiste), przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej małżonka.

Polskie prawo przewiduje również umowne ustroje majątkowe, tzn. ukształtowane między małżonkami umową. Do najbardziej znanych form takiej umowy należy tzw. intercyza. Intercyza zazwyczaj kojarzy się z ustanowieniem całkowitej rozdzielności majątkowej. W rzeczywistości może również rozszerzyć wspólność majątkową, np. o przedmioty nabyte przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa, lub ją ograniczyć. Ograniczenie takie może polegać na wyłączeniu ze wspólności pewnych składników majątku. W umowie takiej strony mogą również zawrzeć postanowienia co do

Nie zawsze pożycie małżeńskie układa się zgodnie z oczekiwaniami. Niejednokrotnie między małżonkami dochodzi do konfliktów na tle majątkowym. Bardzo często Kancelaria Adwokacka adwokat Michał Brodecki otrzymuje pytania o możliwość podziału majątku jeszcze przed rozwodem. Zgodnie z przepisami prawa taka możliwość istnieje, niemniej jednak warunkiem dopuszczalności podziału jest uprzednie ustanie ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami.

Co należy zrobić by znieść małżeńską wspólność majątkowa?

Zmiany małżeńskiego ustroju majątkowego może dokonać sąd na wniosek jednego z małżonków. Szybszym, lecz kosztowniejszym sposobem jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej na mocy aktu notarialnego. Dopiero wówczas pojawia się możliwość dokonania podziału majątku.

Jak dokonać podziału majątku?

Podział taki, analogicznie do zmiany ustroju majątkowego, może być dokonany przez sąd, na wniosek małżonka lub na mocy umowy zawartej przed notariuszem ( umowa o podziale majątku).

Podział majątku możliwy jest również przy rozwodzie. Warto wiedzieć, że sąd w wyroku rozwodowym może oprócz rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, czy kontaktach z dzieckiem, orzec o podziale majątku, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Przy czym taki podział majątku dokonywany jest zawsze na wniosek jednej ze stron.

Jak wcześniej wspomniano, sąd rozwodowy zajmie się podziałem tylko w sytuacji, gdy nie przedłuży to zanadto prowadzenia sprawy. W rzeczywistości jednak ze względu na ilość składników majątku, nieruchomości wchodzące w jego skład, konieczność powołania biegłych rzeczoznawców i brak zgodności między małżonkami, sprawy o podział majątku toczą się poza postępowaniem rozwodowym.

Sprawy, których tematyką jest majątek wspólny i jego podział, należą zazwyczaj do skomplikowanych, w szczególności gdy małżonkowie są ze sobą skonfliktowani. Często zdarza się, że druga strona ma zupełnie inne wyobrażenie na ten temat. Strony bardzo często podchodzą także emocjonalnie do spraw związanych z podziałem majątku, co często powoduje nieracjonalne i impulsywne działania. W tego typu sprawach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, który przedstawi prawa jakie przysługują stronie w trakcie sprawy, sporządzi pisma procesowe oraz będzie uczestniczył w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i profesjonalnie, informując klienta na bieżąco o jej stanie, podejmowanych czynnościach, z poszanowaniem przepisów prawa oraz zachowując zasady etyki i godności wykonywania zawodu adwokata.

Kancelaria Adwokacka adwokat Michał Brodecki świadczy pomoc prawną na obszarze miasta Białystok, jak również prowadzi sprawy na terenie całego kraju. W sprawie o podział majątku, można umówić się na spotkanie w siedzibie Kancelarii (Białystok, ul. Hetmańska 25) – tel. +48 883 151 345. W sytuacjach nadzwyczajnych (niepełnosprawność, brak możliwości dojazdu istnieje możliwość udzielenia porady prawnej na terenie miasta Białystok lub dojechać poza Białystok, a także poza standardowymi godzinami pracy (kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16).

Koszt prowadzenia sprawy związanej z podziałem majątku lub zniesieniem współwłasności uzależniony jest każdorazowo od stanu, stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy, wartości majątku oraz miejsca jej prowadzenia (Białystok lub w dalszej odległości do miasta Białystok) i każdorazowo jest indywidualnie ustalany z klientem. Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” lub za poszczególne czynności, które adwokat podejmuje w sprawie. W przypadku spraw prowadzonych poza miastem Białystok do kosztów prowadzenia sprawy należy doliczyć koszty dojazdów.

Zapraszam do współpracy.

adwokat Michał Brodecki