Odszkodowania Białystok Adwokat

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku w zakresie pomocy prawnej specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. W ramach działań reprezentujemy klientów przed firmami ubezpieczeniowymi (odszkodowanie z OC sprawcy, polis ubezpieczeniowych NNW) w postępowaniach likwidacji szkód oraz w postępowaniach sądowych/mediacyjnych w sprawach o odszkodowania. Prowadzimy także sprawy karne, niekiedy niezbędny element późniejszej walki o odszkodowanie za wypadek.

Oferujemy pomoc prawną poszkodowanym w następujących wypadkach:

– błędy medyczne;

– wypadki komunikacyjne (odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy – wypadki drogowe, kolizje drogowe, stłuczki samochodowe, potrącenia pieszych, zadośćuczynienie dla członków rodziny za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego);

– wypadki przy pracy;

– opóźniony/odwołany lot;

– odszkodowanie za zmarnowany urlop;

– poślizgnięcia/upadki na śliskim/nierównym chodniku;

– nieszczęśliwy wypadek (świadczenia z polis ubezpieczeń indywidualnych, grupowych);

– odszkodowania majątkowe;

Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania. Likwidacja szkód Białystok

Świadczymy porady prawne z zakresu odszkodowań. Weryfikujemy każdą sprawę, z jaką zgłaszają się do nas klienci oraz pomagamy wdrożyć odpowiednie działania, dzięki którym możliwe jest uzyskanie odszkodowania. Definiujemy roszczenia odszkodowawcze i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych. Pomagamy w zbieraniu dowodów i przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w czasie postępowania sądowego oraz sporządzamy pisma i pozwy. Oferujemy także pomoc przy kompletowaniu dokumentacji medycznej i w ustalaniu odpowiedzialności za wypadek.

Bardzo często sprawy związane z likwidacją szkód kończą się decyzją odmowną lub zasądzeniem obniżonej kwoty. Sprawy o odszkodowania nie należą do najłatwiejszych, dlatego warto zaufać naszej kancelarii. Specjalizujemy się w sprawach o odszkodowanie i nie tylko – adwokat od spraw karnych Białystok świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Pomagamy naszym klientom w dochodzeniu ich praw przed sądem – ustalamy osoby odpowiedzialne za wypadki, określamy wysokość należnego świadczenia, formułujemy pozwy i reprezentujemy klientów przed zakładami ubezpieczeniowymi i sądami.

Naszym celem jest skuteczna windykacja należności – działami w imieniu klienta i w trosce o jego dobro. Prowadzimy postępowania dotyczące ubezpieczeń OC, ubezpieczeń społecznych oraz roszczeń z ZUS w przypadku odmowy wypłaty świadczeń gwarantowanych. Staramy się wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia i dochodzimy praw także w sposób polubowny. Nasze działania są profesjonalne i w pełni zgodnie z literą prawa.

Czym jest odszkodowanie/zadośćuczynienie?

Odszkodowanie jest świadczeniem, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Zgodnie z ogólną zasadą, kto wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Szkody można podzielić na majątkowe i niemajątkowe. Szkodami majątkowymi są np. uszkodzenie samochodu, roweru, innego mienia na skutek wypadku drogowego, zniszczenie domu na skutek pożaru, powodzi lub zdarzeń losowych. Szkoda niemajątkowa z kolei (krzywda) to negatywne następstwa dla cielesnej lub psychicznej kondycji poszkodowanego. Jej naprawienie odbywa się poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń zarówno o odszkodowania i zadośćuczynienie.

Co do zasady przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, to w przypadku odszkodowania wynikającego z przestępstwa, termin ten ulega wydłużeniu do lat 20. Zaznaczyć należy także, iż inaczej wygląda termin przedawnienia roszczeń osób nieletnich – dla nich kończy się on z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności. Również błędy medyczne mają zazwyczaj dłuższy termin przedawnienia – termin ten liczy się nie od daty błędu, a od momentu dowiedzenia się o nim, co może nastąpić wiele lat po jego popełnieniu. Co ważne placówki medyczne posiadają obowiązkowe polisy OC, przez co odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, który udziela ubezpieczenia OC placówce, nie zaś lekarz.

W jakiej wysokości powinno zostać wypłacone zadośćuczynienie?

Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień zarówno przed ubezpieczycielami jak i w postępowaniach sądowych, w tym szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw o błędy medyczne, wypadki drogowe (odszkodowania). Nie ma cennika, z którego wynikałoby, że np. za złamanie ręki w wypadku przysługuje dana kwota świadczenia. Zgodnie z przepisami kwota ta ma być „odpowiednia”. Zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami, lecz musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne oraz psychiczne, zwłaszcza trwałe lub nieodwracalne.

Odszkodowania powypadkowe – jakich świadczeń można dochodzić w związku z wypadkiem?

Oprócz odszkodowania oraz zadośćuczynienia poszkodowany może żądać zwrotu utraconych dochodów (np. wypadki komunikacyjne często powodują niezdolność do pracy, korzystnie ze zwolnień lekarskich, poszkodowany został pominięty w premiowaniu, czy nie przedłużono z nim umowy), zwrotu kosztów leczenia (wizyty lekarskie, dojazdy, rehabilitacja, zakup leków, środków ortopedycznych), przekwalifikowania zawodowego (np. z uwagi na niepełnosprawność poszkodowany nie może wykonywać zawodu), zwrotu kosztów opieki (np. gdy na skutek wypadku wymagana jest pomoc innych w wykonywaniu czynności życia codziennego, czy potrzebna jest stała lub okresowa opieka – tak dzieje się często w sprawach o błędy medyczne), renty (z uwagi na zwiększone potrzeby, np. w zakresie leczenia, czy też utratę dochodów).

Gdy sprawca zdarzenia jest nieznany

Gdy sprawca zdarzenia jest nieznany lub nie został ustalony, nie wyklucza to możliwości uzyskania stosownego odszkodowania albo zadośćuczynienia. Wówczas odpowiedzialność w zakresie wypłaty świadczenia przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). UFG wypłaca także świadczenia, gdy osoba, która spowodowała wypadek, nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (według statystyk co roku prawie 100.000 kierowców porusza się po drogach bez ważnego ubezpieczenia OC).

odszkodowania białystok po wypadkowe

Dlaczego warto mieć pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?

W wyborze pełnomocnika, który będzie prowadził sprawę o odszkodowanie wypadkowe z OC sprawcy wypadku, mieć na uwadze należy także fakt, iż profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni) posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, ale przede wszystkim obowiązkowe polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które stanowią zabezpieczenie dla klienta w przypadku popełnienia przez pełnomocnika jakiegokolwiek błędu przy prowadzeniu sprawy (a wartości przedmiotu sporu w sprawach odszkodowawczych często sięgają bardzo wysokich kwot). Takiego obowiązku nie posiadają tzw. kancelarie/firmy odszkodowawcze, które często, choć rozliczają się na zasadzie prowizji, to prowizje te dochodzą nawet do 50% dochodzonej kwoty.

Ubezpieczyciele, gdy dochodzi do wypłaty odszkodowania, bardzo często zaniżają jego wartość. Nawet w przypadku uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, warto zweryfikować jego wysokość, udając się w tym celu do adwokata, który posiada doświadczenie w sprawach związanych z pozyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych. Często bowiem, kwota, która wydaje się nam z pozoru wysoka, w rzeczywistości znacznie odbiega od kwot odszkodowań czy zadośćuczynień przyznawanych w tego typu sprawach. Wizyta u prawnika, sporządzona przez niego reklamacja na decyzję ubezpieczyciela często prowadzi do weryfikacji zaniżonego odszkodowania i wypłaty kwoty adekwatnej do danego stanu faktycznego. Często także udział pełnomocnika w postępowaniu w zakresie likwidacji szkód skutkować może zakończeniem postępowania ugodowo – bez konieczności kierowania na drogę postępowania sądowego spraw o odszkodowania.

Białystok – ale także prowadzenie spraw na terenie całej Polski

Adwokat Michał Brodecki posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, w tym z polisy OC sprawcy. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy pomoc w dochodzeniu roszczeń powypadkowych nie tylko na terenie miasta Białystok – sprawy prowadzimy na terenie całej Polski (odszkodowania). Udzielamy porad prawnych, w siedzibie kancelarii, w sprawach o odszkodowania (Białystok, ul. Hetmańska 25), ale także dojeżdżamy do klienta na terenie miasta Białystok i jego okolic. Skorzystać z usług kancelarii można także w sposób zdalny (uzyskując porady telefonicznie lub e-mailowo).

Zapraszam do współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.