Odszkodowania Białystok Adwokat

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki z siedzibą w Białymstoku w zakresie świadczonej pomocy prawnej zajmuje się m.in. dochodzeniem różnego rodzaju odszkodowań. W ramach naszych działań reprezentujemy klientów przed firmami ubezpieczeniowymi (odszkodowanie z OC sprawcy, polis ubezpieczeniowych NNW, ubezpieczenia grupowego) w postępowaniach likwidacji szkód oraz w postępowaniach sądowych/mediacyjnych w sprawach o odszkodowania. Prowadzimy także sprawy karne, będące często niezbędne elementem by móc później walczyć o odszkodowanie za wypadek (np. z uwagi na dłuższy, bo aż dwudziestoletni okres przedawnienia roszczeń pochodzących z przestępstwa).

Oferujemy pomoc prawną poszkodowanym w następujących wypadkach:
– błędy medyczne (postępowania cywilne, karne, a także sprawy przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, czy w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza przed Izbą Lekarską);
– wypadki komunikacyjne (odszkodowania powypadkowe – w stosunku do szkód majątkowych i niemajątkowych – stłuczki samochodowe, potrącenia pieszych, kolizje drogowe, zadośćuczynienie dla członków rodziny za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, a także świadczenia z ubezpieczeń AC – autocasco);
– wypadki przy pracy (nie tylko odszkodowanie po wypadku należne z ZUS, ale także świadczenie od pracodawcy, np. z uwagi na nieprzestrzeganie w zakładzie pracy przepisów BHP, co było przyczyną wypadku) ;
– wypadki w rolnictwie (przede wszystkim roszczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników);
– opóźniony/odwołany lot (świadczenie dochodzone na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91);
– odszkodowanie za zmarnowany urlop od biura podróży (np. z uwagi na niezapewnienie podróżnym umówionych warunków zakwaterowania podczas urlopu);
– poślizgnięcia/upadki na śliskim/nierównym chodniku (świadczenie od zarządcy drogi/właściciela nieruchomości z uwagi na niewłaściwe utrzymanie powierzchni chodnika);
– nieszczęśliwy wypadek (świadczenia z polis ubezpieczeń indywidualnych, grupowych);
– naruszenie dóbr osobistych (;
– odszkodowania za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);
– odszkodowania majątkowe (np. uszkodzenia pojazdu w kolizji drogowej, skutki pożaru, wichury, czy uszkodzenie mienia podczas innego wypadku);
– odszkodowania za szkody łowieckie;
– odszkodowanie za niesłuszne skazanie/tymczasowe aresztowanie.

Czym jest odszkodowanie/zadośćuczynienie ?
Odszkodowanie jest świadczeniem kompensacyjnym, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Zgodnie z ogólną zasadą Kodeksu cywilnego, wyrażoną w art. 415 kc, ten, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Szkody można podzielić na majątkowe i niemajątkowe. Szkodami majątkowymi są np. uszkodzenie samochodu, roweru lub innego mienia na skutek wypadku drogowego, zniszczenie domu na skutek pożaru, powodzi, czy innych zdarzeń losowych. Szkoda niemajątkowa z kolei, czyli tzw. krzywda to wszelkie negatywne następstwa dla cielesnej lub psychicznej kondycji poszkodowanego, czyli takie, które nie powodują szkód w majątku poszkodowanego. Naprawienie szkody niemajątkowej odbywa się poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Kancelaria pomaga w dochodzeniu roszczeń zarówno o odszkodowania, jak i zadośćuczynienie, niezależnie czy jest to odszkodowanie za wypadki drogowe, błędy medyczne, wypadek przy pracy, w rolnictwie, czy innego rodzaju zdarzenia.
Osobą ubiegającą się o świadczenie może być np. potrącony na przejściu dla pieszych – pieszy, rowerzysta, kierujący pojazdem, który nie jest sprawcą zdarzenia, czy też pasażerowie sprawcy wypadku drogowego, pacjent, poszkodowany na skutek błędu medycznego, czy pracownik, który doznał szkód podczas wykonywania swych obowiązków pracowniczych. Dochodzić odszkodowania mogą także osoby najbliższe zmarłemu – tj. zadośćuczynienia za śmierć członka najbliższej rodziny, czy odszkodowania, które obejmować będzie koszty pochówku, pogorszenia się sytuacji życiowej rodziny, a nawet renty.
Pamiętać należy, iż choć co do zasady przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, to w przypadku odszkodowania wynikającego z przestępstwa (np. kierowca będący sprawcą zdarzenia drogowego był pod wpływem alkoholu), termin ten ulega wydłużeniu aż do lat 20. Zaznaczyć należy także, iż inaczej wygląda termin przedawnienia roszczeń osób nieletnich – dla nich kończy się on z upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności.
Warto wspomnieć także, iż większość podmiotów obowiązanych do wypłaty odszkodowań posiada ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), przez co poszkodowany nie musi dochodzić roszczeń np. bezpośrednio od sprawcy zdarzenia (co np. w przypadku nieposiadania przez niego żadnego majątku mogłoby okazać się utrudnione albo nawet bezskuteczne). Takie obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadają m.in. posiadacze pojazdów mechanicznych, placówki medyczne, czy rolnicy.
Coraz częściej naszymi klientami są osoby dochodzące świadczeń nie tylko za wypadek, ale także m.in. z tytułu opóźnionego lub odwołanego przez linie lotnicze lotu, poszkodowani przez biura podróży za tzw. zmarnowany urlop, czy osoby poszkodowane na skutek niezgodnego z prawem użycia ich danych osobowych (naruszenie przepisów RODO).

W jakiej wysokości powinno zostać wypłacone zadośćuczynienie?
Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień zarówno przed ubezpieczycielami jak i w postępowaniach sądowych, w sądach wszystkich instancji. Nie ma jakiegokolwiek cennika, z którego wynikałoby, że np. za złamanie ręki w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje taka, a nie inna kwota świadczenia. Zgodnie z przepisami prawa kwota ta być „odpowiednia”. W opinii sądów zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zwłaszcza trwałymi lub nieodwracalnymi (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r., sygn. akt III APr 43/94).
W przypadku zadośćuczynienia za śmieć członka najbliższej rodziny, wskazać należy, iż celem zadośćuczynienia opartego o treść przepisu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego jest kompensata doznanej krzywdy, a więc w szczególności cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia, po śmierci najbliższego członka rodziny. Na rozmiar krzywdy podlegającej kompensacie z uwagi na śmierć osoby najbliższej mają przede wszystkim wpływ: dramatyzm doznań osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem jego odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz wiek pokrzywdzonego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. akt: I ACa 714/19, LEX nr 2956465).

Czy są granice w wysokości wypłaty świadczenia?
W zakresie odszkodowania, jego wysokość nie może przekroczyć rzeczywiście doznanej przez poszkodowanego szkody, albowiem prowadziłoby to do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodowanego. Ważne jest zatem, aby w przypadku chęci np. refundacji kosztów leczenia, czy zwrotu kosztów naprawy pojazdu, uszkodzonego mienia, gromadzić różnego rodzaju, rachunki, faktury, paragony, chociaż oczywiście istnieją inne środki dowodowe, celem uzasadnienia wysokości szkody (np. opinia biegłego sądowego). Odszkodowanie zatem nie może być wyższe lub niższe od szkody poniesionej przez poszkodowanego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998 r., sygn. akt: III CZP 72/97). Od zasady tej istnieją jednak pewne wyjątki i niekiedy może ono przedstawiać wartość niższą niż poniesiona przez poszkodowanego strata. Może zostać ono obniżone np. w przypadku gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, albo gdy zasady współżycia społecznego wymagają, by ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę ograniczyć jego wysokość.

Wskazać należy także, że w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego ustawodawca przewidział limity wypłat świadczeń z tego tytułu, jednakże są to kwoty bardzo wysokie, gdyż w przypadku szkód na osobie suma gwarancyjna wynosi 5.000.000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku szkód w mieniu kwota ta wynosi 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.
Wartość sumy gwarancyjnej jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
W przypadku ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), czy polis innych podmiotów (np. zarządcy drogi, szpitala w przypadku błędu medycznego) wysokość odpowiedzialności ubezpieczyciela uzależniona jest od kwoty ubezpieczenia wskazanej w polisie. Nie oznacza to jednak, że kwota ta ogranicza poszkodowanego w możliwości dochodzenia roszczeń – albowiem kwotę wyższej aniżeli wynikającej z polisy ubezpieczenia można domagać się bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej za szkodę (osoby, która ją wyrządziła).

Jakich jeszcze świadczeń można dochodzić w związku z wypadkiem?
Oprócz odszkodowania za doznane szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za krzywdę (w przypadku szkód niemajątkowych) poszkodowany może żądać także zwrotu utraconych na skutek zdarzenia dochodów (np. w wyniku zwolnienia lekarskiego otrzymywał jedynie zasiłek chorobowy w wysokości 80% wcześniej uzyskiwanego wynagrodzenia, został pominięty w premiowaniu, czy nie przedłużono z nim umowy o pracę, która rozwiązała się w trakcie jego niezdolności do pracy), zwrotu wszelkich kosztów leczenia (wizyty lekarskie, dojazdy na wizyty, rehabilitacja, zakup leków, środków ortopedycznych), kosztów przekwalifikowania zawodowego (np. z uwagi na niepełnosprawność poszkodowany nie może wykonywać dawnego zawodu), zwrotu kosztów opieki (np. gdy na skutek wypadku wymagana jest pomoc osób trzecich w wykonywaniu czynności życia codziennego, czy potrzebna jest stała lub okresowa opieka), czy renty (z uwagi na zwiększone potrzeby, np. w zakresie leczenia, czy też z uwagi na utratę widoków powodzenia na przyszłość).

Gdy sprawca zdarzenia jest nieznany
Wskazać należy także, iż sytuacje, w których sprawca zdarzenia jest nieznany lub zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony nie wykluczają możliwości uzyskania stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia, albowiem wówczas odpowiedzialność w zakresie wypłaty świadczenia przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca także świadczenia w przypadku, gdy osoba, która spowodowała wypadek nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (według statystyk co roku prawie 100.000 kierowców porusza się po drogach bez ważnego ubezpieczenia OC). W przypadku jednak uszkodzonego mienia, Fundusz pomniejszy należne świadczenie o równowartość 300 Euro.
Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowego oferującego obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego ubezpieczyciela zrzeszonego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Dlaczego warto mieć pełnomocnika?
W wyborze pełnomocnika, który będzie prowadził sprawę o odszkodowanie wypadkowe mieć na uwadze należy także fakt, iż profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni) posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, ale przede wszystkim obowiązkowe polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które stanowią zabezpieczenie dla klienta w przypadku popełnienia przez pełnomocnika jakiegokolwiek błędu przy prowadzeniu sprawy (a wartości przedmiotu sporu w sprawach odszkodowawczych często sięgają bardzo wysokich kwot). Takiego obowiązku nie posiadają tzw. kancelarie/firmy odszkodowawcze, które często choć rozliczają się na zasadzie prowizji, to prowizje te dochodzą nawet do 50% dochodzonej kwoty.

Ubezpieczyciele, wypłacając świadczenie, bardzo często zaniżają jego wartość. Nawet w przypadku uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela, warto zweryfikować jego wysokość, udając się w tym celu do adwokata, który posiada doświadczenie w sprawach związanych z pozyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych. Często bowiem, kwota, która wydaje się nam z pozoru wysoka, w rzeczywistości znacznie odbiega od kwot odszkodowań czy zadośćuczynień przyznawanych w tego typu sprawach. Wizyta u prawnika, sporządzona przez niego reklamacja na decyzję ubezpieczyciela często prowadzi do weryfikacji zaniżonego odszkodowania i wypłaty kwoty adekwatnej do danego stanu faktycznego. Często także udział pełnomocnika w postępowaniu w zakresie likwidacji szkód skutkować może zakończeniem postępowania ugodowo – bez konieczności kierowania roszczeń na drogę postępowania sądowego.

Adwokat Michał Brodecki posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy pomoc w dochodzeniu roszczeń powypadkowych nie tylko na terenie miasta Białystok – sprawy prowadzimy na terenie całej Polski. W zakresie odszkodowań udzielamy porad prawnych w siedzibie kancelarii – Białystok, ul. Hetmańska 25, ale także dojeżdżamy do klienta na terenie miasta Białystok i jego okolic. Klient może uzyskać także pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań telefonicznie oraz poprzez wypełnienie formularza w zakładce kontakt na stronie internetowej.

Jakie są koszty wynajęcia adwokata?
Koszt prowadzenia każdej sprawy ustalany jest indywidualnie z klientem, a wysokość honorarium adwokata zależy od stopnia jej skomplikowania, zawiłości, etapu, czy też dochodzonej wartości przedmiotu sporu. Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” lub za poszczególne, dokonywane przez adwokata czynności (np. sporządzenie pisma, reprezentację na rozprawie, udział w innych czynnościach). Pamiętać należy, iż często inwestycja w profesjonalnego pełnomocnika, celem przeprowadzenia postępowania zaowocować może korzystniejszym dla nas rozstrzygnięciem, czy też znacznie szybszym zakończeniem postępowania.

Zapraszam do współpracy oraz zapoznania się z zakresem usług Kancelarii, który jest znacznie szerszy aniżeli sprawy odszkodowawcze.

adwokat Michał Brodecki