Rozwody Białystok

I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Niestety, życie układa się różnie, często to, co miało trwać wiecznie, niespodziewanie się kończy. Z początku zgodne, udane i szczęśliwe małżeństwo, przechodzi kryzys, z którym nie jest w stanie sobie poradzić. Powodem takiego kryzysu może być zdrada, przemoc domowa, niedopasowanie charakterologiczne stron, czy poglądy religijne, polityczne, na temat wychowywania dzieci. Dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji separacji lub rozwodu.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki (Białystok, ul. Hetmańska 25) w ramach swojej działalności prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym także o separację, rozwody, o alimenty, czy o podział majątku wspólnego małżonków. W ramach spraw rozwodowych Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki oferuje poradnictwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych o rozwód, udziału w postępowaniach mediacyjnych, czy udział w negocjacjach z zakresu: kontaktów z dziećmi, alimentów, czy o podział majątku wspólnego małżeńskiego. Adwokat Michał Brodecki posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i z nimi pokrewnych: alimentacyjnych, związanych z władzą rodzicielską czy podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.

Wniosek rozwodowy to pierwszy krok na drodze do rozwodu

Sprawa rozwodowa to postępowanie cywilne, które może zostać otwarte na podstawie pozwu. Postępowanie jest odpowiedzią na złożone w Sądzie Okręgowym pismo. Co ważne, pozew musi zostać wniesiony przez jednego z małżonków i nawet jeśli oboje są zgodni co do chęci zakończenia związku, to jeden z nich zostaje określany jako powód, a drugi jako pozwany, przy czym nie jest to istotne w przypadku rozwodów bez orzekania o winie. Pozew o rozwód sporządza się w dwóch egzemplarzach i składa w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Wraz z pozwem, do sądu należy dostarczyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz wszystkie inne dokumenty i dowody, istotne dla przebiegu postępowania. Opłata za wniesienie pozwu jest stała i wynosi 600 zł, a większa kwota pobierana jest, gdy w czasie rozprawy jest dokonywany także podział majątku.

Po wpłynięciu pozwu sąd weryfikuje dokument pod kątem formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powód może zostać wezwany do ich usunięcia w określonym terminie. Następnie pismo wysyłane jest do drugiego małżonka, czyli pozwanego, który ma obowiązek ustosunkowania się do pozwu w ciągu dwóch tygodni. Pozwany może odnieść się do przyczyn rozpadu związku, kwoty żądanych alimentów, czy też kwestii sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli pozwany nie odpowie na pozew, to straci możliwość ustosunkowania się do stawianych zarzutów lub formułowanych argumentów. Gdy do sądu wpłynie odpowiedź pozwanego, to wyznaczana zostaje data rozprawy rozwodowej.

Rozwód czy separacja?

Separacja może być orzeczona przez sąd, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z kolei rozwód może zostać orzeczony w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje wtedy, gdy między małżonkami ustaną wszystkie łączące ich więzi. Zwraca się uwagę przede wszystkim na trzy główne więzi: więź gospodarczą (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego), więź fizyczną (np. kontakty seksualne) i więź emocjonalną (uczucia do drugiego małżonka – np. miłość).

Nadto separacji lub rozwodu nie orzeka się jeżeli wskutek rozwodu lub separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron postępowania albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji lub rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. małżonkowie chcą celowo wziąć rozwód, jedynie w celu uzyskania profitów finansowych, a przesłanki rozwodu są pozorne). Nadto rozwód nie może być orzeczony, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek się temu sprzeciwi (co nie ma miejsca w przypadku orzeczenia separacji).

Rozdzielność majątkowa, alimenty, władza rodzicielska

Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, celem dokonania podziału majątku wspólnego niezbędne jest przeprowadzenie sprawy o podział majątku (co można uczynić równocześnie ze sprawą rozwodową lub już po niej) – zazwyczaj sprawy o podział majątku niosą za sobą więcej negatywnych emocji aniżeli sam rozwód. Podczas rozwodu rozstrzygane są często także inne sprawy, które związane są z rozwodem, ja m.in. kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie. Nasza kancelaria prowadzi sprawy o alimenty Białystok, które mogą zostać zasądzone w trakcie sprawy rozwodowej lub po orzeczeniu rozwodu. Zajmujemy się także sprawami o zwiększenie alimentów i ich wygaśnięcie.

Właściwym sądem rozwodowym jest Sąd Okręgowy – sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich jeszcze w okręgu tego sądu przebywa, a w przypadku, kiedy nie ma takiego miejsca zamieszkania, właściwym miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego (małżonka, przeciwko któremu wnosimy pozew). Jeśli i w ten sposób nie da się ustalić sądu właściwego miejscowo, ostatecznie sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli małżonka, który wnosi do sądu pozew o rozwód).

Adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych Białystok

Celem przebrnięcia przez trudności związane ze sprawą o rozwód, która jest sprawą bardzo męczącą psychicznie, niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika – takim pełnomocnikiem może być adwokat. Adwokat w sprawie o rozwód powinien odznaczać się niezwykłą cierpliwością (często w sprawach o rozwód niezbędna jest, chociażby opowieść o kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach wspólnego życia, przyczyn, z jakich rozkład pożycia nastąpił, które często sięgają odległych lat, a tym opowieściom towarzyszą często negatywne emocje: płacz, rozpacz, złość, gniew, histeria, krzyk, uczycie niemocy, porażki, wstydu), a godziny, w których pracuje kancelaria są umowne – klient nie może czuć, że ktoś go pogania.

Prowadząc sprawy rozwodowe, adwokat jest nie tylko powiernikiem tajemnic związku małżeńskiego klienta, ale także niejako psychologiem – osobą, której można się wygadać i uzyskać cenną radę. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadząc sprawy rozwodowe, stara się działać w ten właśnie sposób, albowiem wiemy, że rozwód jest dla klienta niekomfortową sytuacją, z którą niejednokrotnie samodzielnie nie jest w stanie sobie poradzić, a emocje często powodują nieracjonalne zachowania, które mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji procesowej danego małżonka podczas sprawy o rozwód, w kwestii późniejszego orzekania o władzy rodzicielskiej, alimentach, czy mogą mieć wpływ na ustalenie sposobu i częstotliwości kontaktów z dziećmi oraz na sprawy majątkowe byłych małżonków – przejść przez ten proces w sposób jak najmniej uciążliwy powinien pomóc adwokat.

Białystok jest miejscem, w którym działa wiele kancelarii prawnych, a konkurencja na rynku usług prawniczych jest bardzo duża. Dlatego też dokonując wyboru kancelarii czy adwokata należy zwracać uwagę na to, czy dany adwokat lub kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi wiele rozwodów, posiadamy wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z cierpliwością i empatią do klienta, nie poganiamy go, dajemy tyle czasu, ile potrzebuje, aby spokojnie opowiedzieć o sprawie- jeśli odpowiadają Państwu takie warunki współpracy, prosimy o kontakt.

Sprawy rozwodowe Białystok

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki informuje klienta na każdym etapie sprawy o jej postępach, na bieżąco informuje o wszelkiej korespondencji, wyznaczonych terminach rozpraw, a także o planowanych czynnościach. Klientom kancelarii przekazujemy do wglądu wszelką korespondencję wychodzącą i przychodzącą (np. poprzez skanowanie jej i wysyłanie e-mailem), a przed jej wysłaniem konsultujemy z klientem kancelarii ostateczną wersję pisma. Adwokat Michał Brodecki stara się uczestniczyć osobiście we wszystkich sprawach (a w przypadku niemożliwości osobistego uczestnictwa adwokata w sprawie – np. z powodu choroby, kolizji rozpraw, klient jest o tym odpowiednio wcześnie informowany, tak aby przed rozprawą spotkać się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zastępować będzie adwokata na rozprawie czy też w innych czynnościach).

W naszej pracy bardzo ważny jest ciągły, bezpośredni kontakt. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki stara się na bieżąco oddzwaniać do klientów i podpisywać na ich wiadomości (np. w przypadku nieodebranych połączeń, chociażby z uwagi na uczestnictwo w rozprawie sądowej, czy innych czynnościach lub trwania porady z innym klientem). Klient jest dla nas najważniejszy, w związku z czym podczas trwania porad prawnych, czy rozpraw nie odbieramy telefonów, nie odpisujemy na SMS-y, jesteśmy w pełni skupieni na wykonywanej czynności – czym kierować winien się każdy adwokat.

Białystok, czy inny zakątek Polski? Rozwody, czy inne sprawy rodzinne prowadzimy nie tylko w Białymstoku.

Ile kosztują sprawy rozwodowe?

Cennik spraw rozwodowych uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy o rozwód, tego, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie, czy strony mają wspólne, małoletnie dzieci, czy rozstrzygane są kwestie związane z władzą rodzicielką, kontaktami ojca/matki z dziećmi, kwestie alimentacyjne, czy podczas rozwodu dokonywany jest również podział majątku wspólnego małżonków. Kancelaria Adwokacka Mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi sprawy rozwodowe na terenie całej Polski – nie ogranicza nas jedynie miasto Białystok i najbliższe okolice – cena za sprawę uzależniona jest więc także od konieczności dojazdów adwokata poza Białystok na rozprawy sądowe, czy spotkania z klientem w miejscu innym niż siedziba Kancelarii (Białystok), częstotliwości tych wyjazdów.

Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” + koszty dojazdów poza Białystok lub za poszczególne czynności – np. rozprawa, pismo procesowe, przeglądanie akt itp. Cena porady prawnej w sprawie o rozwód rozpoczyna się od 100 zł netto – jeśli odbywa się w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok). Co do zasady też porada prawna udzielana jest w Kancelarii w Białymstoku, jednakże w sprawach pilnych, gdy np. klient nie może z uwagi na niepełnosprawność, chorobę, brak środka transportu dojechać do kancelarii, adwokat może udzielić porady w miejscu jego pobytu, zamieszkania, czy pracy, na terenie miasta Białystok lub dojechać poza Białystok. Dojazd do klienta na terenie Białegostoku lub poza Białystok jest odpłatny i ustalany jest indywidualnie, w zależności od odległości, godziny spotkania. Celem ustalenia szczegółów związanych z odpłatnością za sprawę, wyceny konkretnej sprawy lub kosztów dojazdu do klienta poza Białystok prosimy o kontakt.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku po wstępnej analizie sprawy wskaże wysokość honorarium i ewentualne koszty dojazdu do klienta na terenie miasta lub poza Białystok. Wskazać należy, iż honorarium nie uwzględnia ewentualnych kosztów sądowych (np. założenie pozwu rozwodowego wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł). Adwokat każdorazowo bada możliwość zwolnienia klienta z obowiązku kosztów sądowych, o ile istnieją przesłanki do skorzystania przez klienta z takiego zwolnienia.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki zaprasza do profesjonalnej współpracy w sprawach rozwodowych i pokrewnych. Celem ustalenia terminu konsultacji prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią (również klienci z miejscowości Białystok, przed wizytą w kancelarii proszeni są o telefon – przekazane zostaną informacje m.in. na temat niezbędnych dokumentów, celem jak najszybszego i najbardziej rzetelnego udzielenia pomocy prawnej). Prowadzimy także postępowania związane z rozliczeniem konkubinatów i związków nieformalnych. Zapraszamy do kontaktu.