Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to kluczowy dokument w procedurze karnej, który wyznacza przejście sprawy z etapu śledztwa do procesu sądowego. Czy wiesz, kiedy jest on wnoszony, jakie elementy musi zawierać oraz jakie skutki niesie za sobą dla oskarżonego?

Co to jest akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to pisemne oświadczenie wniesione przez prokuratora lub oskarżyciela posiłkowego do sądu, które daje początek procesowi karnemu przeciwko określonej osobie (oskarżonemu). Dokument ten zawiera zarzuty stawiane oskarżonemu oraz dowody, które mają uzasadnić te zarzuty. Jego celem jest doprowadzenie do rozpoznania sprawy przez sąd i uzyskanie wyroku skazującego bądź uniewinniającego. Nasz adwokat od spraw karnych w Białymstoku reprezentuje klientów kancelarii, którym przedstawiono akt oskarżenia.

Akt oskarżenia powinien zawierać następujące elementy:

– dane personalne oskarżonego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);

– opis czynu zarzucanego oskarżonemu (tzw. „faktyczny stan rzeczy”), wraz z oznaczeniem przepisu prawa karnego, który został naruszony;

– wykaz dowodów mających potwierdzić zarzuty (np. zeznania świadków, dokumentacja medyczna w przypadku uszczerbku na zdrowiu);

– żądanie skierowania sprawy do rozpoznania przez sąd oraz wniosek o ukaranie oskarżonego;

– podpis i pieczęć prokuratora.

Kiedy akt oskarżenia jest wnoszony?

Akt oskarżenia wnosi się na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego podczas śledztwa lub dochodzenia prowadzonego przez prokuraturę, policję lub inne uprawnione organy. Wniosek taki jest składany po zakończeniu tej części postępowania, gdy prokurator uznaje, że zgromadzone dowody są wystarczające do postawienia zarzutów i udowodnienia winy oskarżonego. Czasami akt oskarżenia może być wniesiony przed zakończeniem śledztwa, jeżeli prokurator uzna, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do osądzenia sprawy. W takim przypadku następuje tzw. skrócenie postępowania przygotowawczego.

Dodaj komentarz